Svenska Freds intressegrupp för
   Konflikthantering och ickevåld

   Framsidan
   Storskaliga
   konflikter
   Idéprogram
   Nyheter
   Kalendarium
   Nyhetsbrev
   E-postlista
   Kontakt
   Arkiv
   Länkar
   Logga in

Mors Dag för Fred

KIV-medlem som avrustar
Intressegruppen ”KIV / Konflikthantering och ickevåld” bildades av Anna-Kari Gudmundson och Mattias Linder efter Svenska Freds kongress våren 2004.

Gruppen är web-baserad och fungerar som ett nätverk som mest har kontakt via en e-postlista, men har även haft möten och kurser i levande livet. Ett nyhetsbrev ges också ut.

KIV-gruppens initiativtagare Mattias och Akka har för närvarande låg aktivitet i KIV-gruppen p.g.a. tidsbrist och andra åtaganden. Våra seriösa planer på spännande bokprojekt finns kvar!

Vi välkomnar fler aktiva och kontakt med människor som har kunskaper och kontakter inom bokutgivning och finasiering/bidragsansökningar. Bokprojekten är två, det ena handlar om ickevåldsrevolutioner världen runt, det andra om hur svensk demokrati har utvecklats genom ickevåldskamp för de fri- och rättigheter vi nu har - viktiga kunskaper att förmedla! Kunskaper i ickevåld behövs mer än någonsin!


Kiv på MR-dagarna i Luleå

KIV fanns representerad med bokbord tillsammans med Svenska freds i övrigt. Här fokuserade vi på civila alternativ genom en våg där det var vapen i den ena skålen och vad annat bättre man kunde fått för de pengarna.

Från resonemanget med vågskålen kunde vi sedan göra reklam för boken ”Verktyg för Fred” som tagits fram av Svenska Freds. Ett bildspel om KIV och vår syn på storskaliga konflikter rullade på en dator på bordet. Vårt deltagande möjliggjordes med bidrag från Folke Bernadotte Akademin.

Se också Akkas bilder på Svenska Freds Luleås hemsida.


Seminarium om storskaliga konflikter, ickevåld och demokrati 2008
Svenska Freds intressegrupp för Konflikthantering och Ickevåld arrangerade i samarbete med Kristna Freds ett öppet seminarium om cikevåld och storskaliga konflikter. Det hölls i Stockholm den 12-13 april 2008. Lördagen använde vi till att lyssna på fredsforskaren Jørgen Johansen om användandet av ickevåld vid storskaliga konflikter. Söndagen var deltagarnas dag, med diskussioner, delande av erfarenheter och tankar om vad svensk fredsrörelse skulle kunna göra i denna fråga.

Bakgrund
Den globala opinionen är allt mer kritisk till kriget i Irak, men samtidigt så saknar man både alternativ till krig och metoder för att stoppa det när det nu är igång. Vad skulle man gjort istället för att starta krig med Irak? Vad skall nu göras för att stoppa kriget? Det finns både alternativ till krig och metoder att stoppa det. Problemet är bara att det är så få som visar på dem.

En av de som i snart 30 år idogt talat för alternativen är fredsforskaren Jørgen Johansen. För närvarande arbetar han med en bok om störtandet av diktaturer sedan slutet av 1970-talet och framåt. Och faktiskt kan han visa att de flesta revolutioner under denna period har skett i huvudsak utan våld. Bilden av den våldsamma revolutionen får sig här en rejäl törn. Över huvud taget är det vanligt att de civila insatser som görs vid storskaliga konflikter - vare sig det sker från statligt håll eller av ”vanligt folk” – osynliggörs.

Efter Johansens introduktion så ställdes frågan om vad detta betyder för svensk (eller för den delen nordisk) fredsrörelse, och diskussion öppnas upp för deltagarna. Vi försökte skapa oss en bild av vad som görs idag, en bra startpunkt på vad som kan göras i framtiden. Vad kan vi som individer göra, och om man är medlem i någon organisation – vad kan de göra för att använda och utveckla dessa idéer?

Resultat från gruppdiskussionerna:

Anteckningar och andra dokument:


Vi har tagit fram ett utkast till idéprogram:

SFSF intressegrupp för fredlig konflikthantering
- utkast till idéprogram

Med fredlig konflikthantering menar vi i intressegruppen att konflikter bör hanteras ur ett ickevåldsperspektiv. För ickevåld är respekten för den andra parten grundläggande och gäller som utgångspunkt för allt handlande. Vi har också uppfattningen att konflikter kan hanteras fredligt och att de då också är utvecklande.

Våra mål är:
- att sprida kunskap om fredlig konflikthantering och ickevåld
- att utbilda medlemmar i SFSF och andra i praktisk konflikthantering - att ge ett ickevåldsperspektiv på aktuella konflikter i samhällsdebatten

Intressegruppen kommer förhoppningsvis att träffas i levande livet på möten och kurser som vi vill arrangera, men i huvudsak sker kontakten via Internet genom vår e-postlista. Förutom e-postlistan så har vi också ett nyhetsbrev som vi kallar KIV-info.

Ett tidigare IV-nätverk (IV = Ickevåld) inom Svenska Freds startades under Anna-Karis tid i centralstyrelsen (CS) (1995-2002) i det IV-utskott som då fanns, och ytterligare personer anslöt sig till diskussioner i den e-postlista som startades inför Svenska Freds idéprogramsdiskussioner av Rolf Lindahl då han satt i IV-utskottet. Vi hoppas återknyta kontakten med de gamla nätverken och knyta till oss många nya deltagare nu. Intressegruppen är öppen även för dem som inte är medlemmar i Svenska Freds.