Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-12-07
GÄLLER ASYLRÄTTEN OCKSÅ FÖR ROMER?

Det har gått 11 år sedan fredsavtalet i Bosnien och 7 år sedan NATO och FN tog över styret i Kosovo. Men trots att det har gått många år är antalet internflyktingar och flyktingar i ex-Jugoslavien omkring 560 000 enligt UNHCR - FN:s flyktingkommissariat.

Närmare en kvarts miljon av dem är etniska minoriteter från Kosovo. De flesta av dem tvingades fly sina hem sommaren 1999 i samband med att den Jugoslaviska armén lämnade provinsen och de ur den kosovoalbanska majoritetsbefolkningen som flytt till Makedonien och Albanien återvände. Romer och andra människor ur etniska minoriteter som också tvingats fly undan bomber och krig vågade inte återvända till sina hem i Kosovo och blev därför kvar under miserabla förhållanden på flyktingläger i bl.a Makedonien långt efter det att TV-teamen åkt hem.

Lejonparten av de ca 250 000 människor ur etniska minoritetsgrupper som tvingats fly undan övergrepp och förföljelse lever som internflyktingar i Serbien. Många av dem är kvinnor, barn och gamla människor. Sju år efter krigsslutet har de fortfarande inget reellt hopp om att kunna återvända hem till Kosovo.

Den grupp som är allra värst däran bland internflyktingarna från Kosovo är RAE gruppen. Det är den gemensamma beteckningen på de etniska grupperna romer, ashkalier och egyptier. Det officiella antalet internflyktingar med denna etniska bakgrund är runt 25 000 men de flesta organisationer som är verksamma i Serbien säger att antalet är vida mycket större eftersom väldigt många av dem aldrig har blivit registrerade som internflyktingar. UNHCR menar att antalet är minst det dubbla medan andra organisationer anser att det är ännu fler.

Anledningen till att många människor ur RAE gruppen inte är registrerade skiftar men den vanligaste förklaringen är att väldigt många av dem saknar de dokument som behövs för att kunna bevisa varifrån de ursprungligen kommer. Utan personliga papper kunde de inte bli registrerade som internflyktingar och idag kan de inte bli registrerade alls eftersom Serbien inte längre registrerar internflyktingar. Det ställer de flesta internflyktingar ur RAE gruppen utanför det serbiska socialförsäkringssystemet.

Men av de ur RAE gruppen som är registrerade som internflyktingar är det många som står utan hjälp ändå. Främst gäller det romer. Vid mina många resor till Serbien och vid mina besök på romläger har jag vid otaliga tillfällen stött på människor som har IDP-kort - alltså är registrerade som internflyktingar - men som ändå tvingas bo på inofficiella rombosättningar i kojor uppbyggda av papp, gamla trasiga mattor och plast. Sanitet, rinnande vatten och laglig el är något som de flesta av dem inte har sett sedan de tvingades fly från Kosovo.

Situationen för väldigt många av dem går att beteckna som en mänsklig katastrof mitt i Europa. Det finns förvisso många både stora och små projekt för att i alla fall hjälpa romerna upp ur fattigdom och misär. Men de flesta av dessa projekt riktar sig mot bofasta lokala romer och inte mot internflyktingar. Det är sagt många gånger av serbiska myndighetsföreträdare att den främsta lösningen på internflyktingarnas problem är att det ska göras möjligt för dem att återvända hem till Kosovo. Hur det ska gå till finns det dessvärre inget svar på.

De flesta internflyktiga romer har blivit utsatta för etnisk rensning och de allra flesta av dem kan inte återvända till Kosovo på grund av den dåliga säkerhetssituationen för dem där. UNHCR - FN:s flyktingkommissariat - säger absolut stopp för ett återvändande till Kosovo vad gäller etniska romer. Romerna från Kosovo har alltså skyddsbehov enligt UNHCR. De kan således inte återvända hem men de kan heller inte få drägliga levnadsvillkor som internflyktingar i övriga Serbien. Trots det får de flesta avslag om de nu mot alla odds skulle lyckas ta sig till Sverige för att söka asyl. Migrationsmyndigheterna anser nämligen i de flesta fall att de genom sin vistelse i övriga Serbien - oavsett om denna vistelse inneburit ett boende i en pappkoja på en soptipp - visat att det finns ett internt flyktalternativ för dem.

Men det är inte så många romer som lyckas ta sig hit för att söka asyl. Det är omöjligt för de flesta att få lagliga viseringar till länder där de kan söka asyl eftersom det är uppenbart att de är potentiella asylsökare och merparten av dem är allt för fattiga för att kunna betala människosmugglare för en biljett till Sverige eller något annat asylland. De som ändå har tur och lyckas ta sig hit får i de allra flesta fall uppleva hur deras rättighet att "i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse" kränks.

Sverige för en asylpolitik idag som är så restriktiv att inte ens de människor som har uppenbara skyddsbehov får asyl. Enligt vissa skulle nämligen en asylpolitik där man beviljar människor som har skyddsbehov asyl, leda till att alla andra människor med liknande skäl skulle komma hit. Det brukar kallas för pull-effekt i olika diskussioner och är förmodligen den främsta anledningen till att så få romer från Kosovo får asyl trots att de har uppenbara skyddsbehov som i de allra flesta fall inte kan tillgodoses i hemlandet. Rädslan för denna pull-effekt - som i verkligheten saknar grund - leder alltså till att svenska myndigheter ger avslagsbeslut till människor som har skyddsbehov, men den leder inte till att man arbetar med att skapa drägliga förhållanden för internflyktingar i hemlandet. Märkligt med tanke på att det sistnämnda sannolikt skulle vara det effektivaste sättet att reducera antalet asylsökande romer från Kosovo.

Asylgruppen från Serbien är fortfarande sju år efter att UNMIK - FN:s mission i Kosovo - tog över styret i Kosovo den näst största i Sverige. Sannolikheten är att den skulle vara väldigt mycket större om det funnits en reell möjlighet för internflyktiga romer från Kosovo och andra ur RAE gruppen som lever i den mest obeskrivliga misär under broar och på soptippar att verkligen använda sig av den mänskliga rättighet det sägs vara att söka asyl.


Lena  SanverSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket