Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-06-06
ESSÄ: Gandhi och ickevåld

Ickevåld förväxlas ofta med pacifism, då i pacifismens passiva betydelse. Ickevåld är för Gandhi och dess övriga förespråkare mycket mer än att bara avstå från våld. Ickevåld är inte att vända andra kinden till, utan att agera aktivt, Gandhi talade om att alltid söka konfliktens centrum. Ickevåld är inte heller vekhet eller feghet, det är att stå upp för det man tror på. Gandhi såg det som att sätta sin egen själ mot tyranniets vilja, ickevåld är att vara beredd att dö för sin egen övertygelse. Samtidigt är det viktigt att understryka är att Gandhi faktiskt sätter frihetskamp före ickevåld. Om man inte klarar av att utöva ickevåld är det bättre att använda våld än att fly sin väg.

  1. Fly
  2. Använda våld
  3. Använda ickevåld

Även om Gandhi hämtade mycket av sin inspiration från hinduismen, så var han också pragmatisk i sitt utforskande av ickevåldet som metod - namnet på hans självbiografi heter också "Mina experiment med sanningen". Gandhi har även kallats "en praktisk moralist och moralisk praktiker".

Gandhi myntade begreppet ickevåldsmotstånd, men han lanserade också ett annat begrepp för samma sak; satyagraha. Det betyder ungefär "att hålla fast vid sanningen", och består av tre komponenter; sanning (satya), ickevåld (ahimsa) och självpåtaget lidande (tapasaya).

Sanning var för Gandhi helt centralt som titeln på självbiografin jag nämnde antyder. Han menade att det finns en absolut Sanning; denna sanning stavade han med stort S. Sedan så bär vi alla på en egen sanning, denna individuella sanning stavade han med litet s. det absoluta Sanningen kan vi aldrig uppnå, men vi kan närma oss den genom att låta våra individuella sanningar mötas.

Därmed kommer vi också in på ickevåld. För sanningar skall ju mötas på likvärdiga villkor om en ny sanning skall uppnås. Orättvisor och användandet av våld hindrar oss alltså att uppnå en gemensam högre sanning. Våldets extrema slutpunkt med dödandet av en annan människa innebär alltså att en version av sanningen, kanske en pusselbit i den högre sanningen, för alltid går förlorad. Gandhi sa länge att "Gud är Sanningen", men övergick sedan "Sanningen är Gud". Det gav honom också

Utgår man ifrån att alla bär en egen sanning, utgår man från att alla har något att lära en, även den värsta av motståndare. Det är därför viktigt att lära sig att lyssna och förstå motparten. Samtidigt utgick Gandhi ifrån att han inte var ofelbar, något han också ofta underströk. Trots det används Gandhis brister ofta som slagträ i debatten om våld och ickevåld. Ingen av oss är ofelbar, och det gör att inget kan legitimera användandet av våld - för vad händer om vi använt våld och upptäcker att vi haft fel?

Gandhi talade också om självförverkligande, men i linje med hans resonemang om sanningen handlar det inte som hos oss i väst om ett individuellt självförverkligande, utan om ett kollektivt självförverkligande. I sitt mer religiösa resonemang så är vi alla ett, och tar man det i relation till våld så har jag försökt att utläsa några påståenden.

Om vi alla är ett, så är det våld man utövar mot någon annan våld mot en själv - man själv är alltså också offer för sitt eget våld. Utövar någon annan våld mot någon, är man också offer för våldet - det ger en personlig anledning att förhindra våld vart det än uppstår. Utövar man våld mot sig själv utövar man våld mot andra - det kan handla om självrespekt, men också får man ställa sig frågan hur man förhåller sig till andras våld om man tillåter det mot sig själv. Det handlar inte här om att man misshandlar sig själv med knytnävar - i mitt eget fall kan man ju ta rökningen.

Som konsekvens av resonemanget om våldet ovan, så menade Gandhi också att lidande förekommer både om man kämpar mot våld eller låter bli. Hur man än väljer så lider man. Men Gandhi såg också att lidande är ett sätt att nå motståndaren på - lidande för sin sanning ansåg Gandhi vara en transformerande kraft som når personers "hjärta". Genom att lida visar man att man är stark i sin övertygelse. Lidande har alltså en förmåga att väcka sympati hos tredje part, och det Gandhi ville uppnå med det var förståelse för den egna övertygelsen.

Ett accepterande av lidande är inte någon form av religiös självspäkelse, utan grundar sig enligt Gandhi i integritet, hederskänsla och att man inte accepterar våld. Ickevåld för Gandhi är som sagt att vara beredd att dö för sin övertygelse. Återigen så handlar det inte bara om etik och moral, Gandhi menade själv att metoder som inte var effektiva också var meningslösa.

Hos Gandhi är mål och medel utbytbara begrepp. Gandhi menade att man inte får den värld man strävar efter om man skiljer mål från medel. Världen är blir inte som målen vi sätter upp, utan som medlen vi använder. Fredsforskaren Jörgen Johansen pekar på hur många revolutioner som skett mot förtryck själva har resulterat i förtryck.

Naess har summerat påståendet i att "Arten av de medel som används förutbestämmer arten av de mål som kan nås genom sådana medel". Gandhi själv sa att "Det finns ingen väg till fred, fred är vägen". Praktiskt så betyder det att bara man tar hand om medlen, så kommer målen lösa sig av sig självt.


Mattias Linder
mattias@rmproductions.cc


Källor
Naess, Arne (2000) "Gandhi"
Vinthagen, Stellan (kommande avhandling om ickevåld)
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket